Doneren aan het beurzenfonds

Wij hebben uw bijdrage nodig!

Dankzij een genereuze gift van de initiatiefnemers kon de Stichting Beurzenfonds Winford in 2005 over een behoorlijk startkapitaal beschikken. Daardoor hebben 35 leerlingen de afgelopen jaren met hulp van een studiebeurs hun schooldiploma kunnen behalen.

Maar de reserves van het Beurzenfonds zijn helaas niet onuitputtelijk. Om ook in de toekomst beurzen te kunnen blijven verstrekken is een voortdurende instroom van kapitaal onmisbaar. Daarom hebben we uw bijdrage nodig.

Waarom doneren?

Met een donatie aan het Beurzenfonds kunt u ervoor zorgen dat het particuliere onderwijs op Winford ook in de toekomst toegankelijk blijft voor kinderen van ouders die dat zelf niet kunnen betalen. Voor sommigen van hen betekent dit niets minder dan de verwezenlijking van een droom. Is er een mooiere manier denkbaar om iets terug te doen als dank voor de kansen die u of uw kind geboden zijn?

Uw gift aan het Beurzenfonds

Voor informatie over de gang van zaken rond giften en donaties kunt u contact opnemen met de voorzitter van het stichtingsbestuur, mevrouw Christine Paauwe.

Wilt u ook meehelpen om een jaar Winford mogelijk te maken?

De Stichting Beurzenfonds Winford is een door de Belastingdienst aangewezen ANBI (zie link). Onder voorwaarden zijn zowel gewone als periodieke giften aftrekbaar van de belasting. Deze voorwaarden worden hieronder kort toegelicht (informatie afkomstig van de Belastingdienst). Wij betalen geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor bovenstaande doelstellingen.

Goedgekeurd ANBI goed doel

Geven kan op de volgende manieren:

Voor particulieren:
A. Eenmalig
B. Door middel van een periodieke schenking

Voor bedrijven:
A. Door middel van een schenking

Eenmalige gift: Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij geregistreerd bij de Belastingdienst is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Bent u van plan een eenmalige gift te doen?

Volg dan s.v.p. de volgende 4 stappen:

 1. Laat ons uw intentie tot een gift weten via bovenstaand postadres of via e-mail.
 2. Wij sturen u onze bankgegevens.
 3. U kunt uw gift overmaken.
 4. U geeft bij uw belastingaangifte uw schenking op en uw schenking wordt in mindering gebracht op uw inkomstenbelasting.

Periodieke giften: Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Voor het aftrekken van periodieke giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij geregistreerd bij de Belastingdienst is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
 • De ANBI levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Het hele bedrag van de gift mag u aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Bent u van plan een periodieke gift te doen?

Volg dan s.v.p. de volgende 5 stappen:

 1. Vul de overeenkomst in en stuur hem naar ons op via bovenstaand postadres of via e-mail.
 2. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
 3. Wij bewaren één exemplaar in onze administratie en u bewaart een exemplaar in uw administratie.
 4. Wij sturen u jaarlijks een herinnering of in geval van een machtiging innen wij jaarlijks het bedrag.
 5. U geeft bij uw belastingaangifte uw schenking op en uw schenking wordt in mindering gebracht op uw inkomstenbelasting.

Aantrekkelijk schenken voor bedrijven

Ook voor bedrijven die ons onderwijs steunen biedt de Geefwet interessante mogelijkheden. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Frederik Jongmans, VWO-examen 2008
"De beurs gaf mij de kans om alsnog mijn VWO te halen."
Testimonial
doneren
Steun het Beurzenfonds met een donatie!
Doneren